Google Ads

Chuyên mục dành riêng cho ae tín đồ Google Ads chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức
Which formula does Google use to rank keyword-targeted ads on Google Search A) (Maximum cost-per-click (CPC) bid + Daily Budget) / Quality Score B) Maximum cost-per-click (CPC) bid x Quality Score C) (Maximum cost-per-click (CPC) bid x Quality Score) / Daily Budget D) Maximum cost-per-click...
108
0
Your text ad includes the phrase “Your friend has a crush on you, See more!”. Why could your ad be disapproved according to AdWords policies? A) Ads can not simulate email inbox notifications or fake “friends/crush” requests. B) Ads can not contain that amount of characters C) Ads can not...
121
0
According to ad policies, what types of words, phrases, or characters can not be included in an AdWords text ad? A) All of these answers are correct B) Ads can not contain words that are not directly related to the keyword that the ad is targeting C) Ads cannot use exclamation points (!) or...
112
0
How do managed placements on the Display Network work? Bạn có thể đặt quảng cáo tại đâu trên mạng lưới mạng hiển thị? A) Advertisers can guarantee placement on prominent and popular sites. - Nhà quảng cáo có thể được đảm bảo quảng cáo của bạn xuất hiện ở những trang web phổ biến B) Advertisers...
99
0
Which line of ad text would be disapproved based on Googles advertising policies? - Văn bản quảng cáo nào sẽ bị từ chối dựa trên chính sách quảng cáo của Google? A) Want fast results? B) Free shipping C) Best deals- click here D) Fast, easy, effective Từ mua ngay, xem ngay, click here, ... đều...
113
0
Suppose you have created an ad group to advertise gourmet chocolate, and it includes keywords like “dark chocolate” and “gourmet chocolate bars.” If you opted this particular campaign into the Google Display Network, what type of targeting would automatically be used to determine whether your...
104
0
An advertiser wants to allocate additional budget to advertising a new product line. In order to accomplish this goal, the advertiser should create: Một nhà quảng cáo muốn phân bổ thêm ngân sách để quảng cáo một dòng sản phẩm mới. Để đạt được mục tiêu này, nhà quảng cáo nên tạo: A) an ad group...
162
0
To determine which ad language to target to a user, the Google Ads system refers to that users: A) Chrome Browser setting B) operating system language C) home countrys language D) Google interface language setting
105
0
If your campaign is opted into show ads on the Google Display Network, and your Display Network ads have a lower CTR than your existing search ads – how will this impact the quality score of your search campaign? Nếu chiến dịch của bạn được chọn tham gia vào chương trình quảng cáo trên Mạng...
102
0
An advertiser who decides to edit the location targeting of an ad can do this at the. Nhà quảng cáo người quyết định để chỉnh sửa vị trí nhắm mục tiêu của một quảng cáo, có thể làm điều này ở: A) ad group level - cấp nhóm quảng cáo B) keyword level - cấp từ khóa C) campaign level - cấp chiến...
106
0
Which method would be recommended for an advertiser who is trying to increase the Quality Score of a low-performing keyword? Phương pháp nào được khuyến khích cho các nhà quảng cáo đang cố gắng cải thiện Điểm Chất Lượng của từ khóa có điểm chất lượng thấp? A) Repeat the keyword as many times as...
103
0
Which Ads settings are specified at the account level? Cài đặt Ads ở cấp tài khoản : A) A daily budget and a set of keywords and placements - Ngân sách hàng ngày và tập hợp các từ khóa và vị trí B) Network distribution preferences and a set of keywords - Mạng phân phối + từ khóa C) A unique...
95
0
What's one benefit of creating multiple ad groups? - Một trong những lợi ích của việc tạo ra nhiều nhóm quảng cáo là gì? A) You can target specific ad groups into various Google networks - Bạn có thể nhắm mục tiêu các nhóm quảng cáo cụ thể vào mạng Google khác nhau B) You can break up keywords...
155
0
It is beneficial to create multiple ad groups in order to Tạm dịch: Lợi ích của việc tạo nhiều nhóm quảng cáo? A) opt specific ad groups into various Google networks - chọn các nhóm quảng cáo cụ thể vào các mạng Google khác nhau B) break up keywords and ads into related themes - chia nhỏ từ...
141
0
Which of the following is a tip for optimizing a TrueView video ad campaign? A) Remove all but one targeting group from the campaign. B) Add exclusions to the campaign or targeting group. C) All of the listed answers are incorrect. D) Increase each target group’s bid by 100%.
110
0
An advertiser wants to achieve the top position in paid search results. Which recommendations would improve the likelihood of top ad position? Nhà quảng cáo muốn đạt được vị trí hàng đầu trong các kết quả tìm kiếm trả tiền. Trong đó đề xuất sẽ cải thiện khả năng của vị trí quảng cáo hàng đầu...
159
0
Với thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiên nay, tiếp cận số lượng lớn khách hàng trên thế giới cũng như tại Việt Nam thì Google là công cụ tìm kiếm số 1 trong việc kinh doanh online, được 80% người dùng internet trên thế giới sử dụng và tại Việt Nam thì tỉ lệ này lên là 91%. Và quảng cáo...
121
0
An advertiser is focused primarily on direct response, as opposed to branding. The advertiser should delete keywords from a search campaign if the keywords A) generate many clicks and conversions B) generate many impressions and very few conversions C) contain more than two words in the phrase...
128
0
On which tab can advertisers see credits for invalid clicks within their AdWords accounts? A) Opportunities B) Billing C) My account D) Campaigns Tư liệu tham khảo: http://adwords.blogspot.com/2006/03/invalid-click-credits.html http://adwords.blogspot.com/2006/03/about-invalid-clicks.html...
112
0
What is an example of a managed placement for a TrueView in-stream ad? A) A website on the Google Display Network (GDN). B) All of the listed answers are correct. C) A YouTube channel. D) YouTube watch page. Tư liệu tham khảo: https://support.google.com/displayspecs/answer/6055025
119
0
Top