google ads account level

  1. admin

    Google Ads Which Google Ads settings are specified at the account level?

    Which Ads settings are specified at the account level? Cài đặt Ads ở cấp tài khoản : A) A daily budget and a set of keywords and placements - Ngân sách hàng ngày và tập hợp các từ khóa và vị trí B) Network distribution preferences and a set of keywords - Mạng phân phối + từ khóa C) A unique...
Top