google adsense

  1. admin

    Quảng cáo không được cá nhân hoá của Google AdSense

    Kể từ January 20, 2022, Google sẽ bắt đầu gửi yêu cầu giá thầu đối với các yêu cầu quảng cáo không được cá nhân hoá và ở chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế đến những bên đặt giá thầu bên thứ ba tham gia vào phiên đấu giá hợp nhất của Google. Để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, chúng tôi sẽ...
Top