location targeting

  1. admin

    Google Ads An advertiser who decides to edit the location targeting of an ad can do this at the

    An advertiser who decides to edit the location targeting of an ad can do this at the. Nhà quảng cáo người quyết định để chỉnh sửa vị trí nhắm mục tiêu của một quảng cáo, có thể làm điều này ở: A) ad group level - cấp nhóm quảng cáo B) keyword level - cấp từ khóa C) campaign level - cấp chiến...
Top