quality score

  1. admin

    Google Ads Which method would be recommended for an advertiser who is trying to increase the Quality Score of a low-performing keyword?

    Which method would be recommended for an advertiser who is trying to increase the Quality Score of a low-performing keyword? Phương pháp nào được khuyến khích cho các nhà quảng cáo đang cố gắng cải thiện Điểm Chất Lượng của từ khóa có điểm chất lượng thấp? A) Repeat the keyword as many times as...
  2. admin

    Google Ads An advertiser wants to achieve the top position in paid search results. Which recommendations would improve the likelihood of top ad position?

    An advertiser wants to achieve the top position in paid search results. Which recommendations would improve the likelihood of top ad position? Nhà quảng cáo muốn đạt được vị trí hàng đầu trong các kết quả tìm kiếm trả tiền. Trong đó đề xuất sẽ cải thiện khả năng của vị trí quảng cáo hàng đầu...
Top