admin

Google Ads An advertiser who decides to edit the location targeting of an ad can do this at the

Các bài viết về Google Ads

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Reputation: 22%
sTV7IqN.png

An advertiser who decides to edit the location targeting of an ad can do this at the. Nhà quảng cáo người quyết định để chỉnh sửa vị trí nhắm mục tiêu của một quảng cáo, có thể làm điều này ở:
A) ad group level - cấp nhóm quảng cáo
B) keyword level - cấp từ khóa
C) campaign level - cấp chiến dịch
D) account level - cấp tài khoản

Khi cần nhắm mục tiêu khách hàng theo địa điểm (location targeting), các bạn có thể xác định nhắm mục tiêu theo cấp chiến dịch hoặc cấp nhóm quảng cáo (có phân rõ trong tiện ích mở rộng quảng cáo), tuy nhiên theo câu hỏi này thì cấp chiến dịch là đúng nhất nhé!

Tư liệu tham khảo:
support.google.com
support.google.com
 

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Top