admin

xF2 Template Modifications [cXF] Action bar links (internal) as buttons

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Reputation: 22%
  9XTZfco.png


  Thêm code sau vào extra.less
  CSS:
  /* Action bar links (internal) as buttons */
  .message-footer {
    .actionBar-action--report, .actionBar-action--edit, .actionBar-action--history, .actionBar-action--delete, .actionBar-action--ip, .actionBar-action--warn {
      background: none !important;
      padding: 2px 15px;
      @media (max-width: @xf-responsiveMedium) {
        padding: 2px 2px;
      }
      border-color: #ececec;
    }
  }
  .message-footer {
    .actionBar-action--report:hover, .actionBar-action--edit:hover, .actionBar-action--history:hover, .actionBar-action--delete:hover, .actionBar-action--ip:hover, .actionBar-action--warn:hover {
      background: #edf6fd !important;
      text-decoration: none !important;
    }
  }
  /*****/

  Demo thì xem ảnh mình đã đính kèm.

  AE nào cần cả cho nút trích dẫn, trả lời thì sài code mình đã edit sẵn
  CSS:
  /* Action bar links (internal) as buttons */
  .message-footer {
    .actionBar-action--report, .actionBar-action--edit, .actionBar-action--history, .actionBar-action--delete, .actionBar-action--ip, .actionBar-action--warn, .actionBar-action--mq, .actionBar-action--reply {
      background: none !important;
      padding: 2px 15px;
      @media (max-width: @xf-responsiveMedium) {
        padding: 2px 2px;
      }
      border-color: #ececec;
    }
  }
  .message-footer {
    .actionBar-action--report:hover, .actionBar-action--edit:hover, .actionBar-action--history:hover, .actionBar-action--delete:hover, .actionBar-action--ip:hover, .actionBar-action--warn:hover, .actionBar-action--mq:hover, .actionBar-action--reply:hover {
      background: #edf6fd !important;
      text-decoration: none !important;
    }
  }
  
  /*****/
   


  Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

  Sửa lần cuối:


  Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

  Top