admin

Google Ads Juan wants to claim an existing listing for his business. What does he need to do to get started?

Các bài viết về Google Ads

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Reputation: 22%
Juan wants to claim an existing listing for his business. What does he need to do to get started?
Juan muốn lấy (nhận) một danh sách doanh nghiệp hiện có của mình. Anh ấy cần làm gì để bắt đầu?

  • Click on the listing and start editing his business information - Nhấp vào danh sách và bắt đầu chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp của anh ấy
  • Request a verification postcard with a code to access his listing - Yêu cầu một bưu thiếp xác minh có mã để truy cập vào danh sách của anh ấy
  • Log in to Google My Business, search for, and select his listing - Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi, tìm kiếm và chọn danh sách của anh ấy
  • Start a new listing and request to merge it with the existing listing - Bắt đầu một danh sách mới và yêu cầu hợp nhất nó với danh sách hiện có.
 

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Top