admin

Google Ads Lamin has requested and is awaiting his verification code, when he realizes he needs to edit some of his business information. What should he do next?

Các bài viết về Google Ads

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Reputation: 22%Lamin has requested and is awaiting his verification code, when he realizes he needs to edit some of his business information. What should he do next?

Lamin đã yêu cầu và đang đợi mã xác minh của anh ấy, khi anh ấy nhận ra mình cần chỉnh sửa một số thông tin doanh nghiệp của mình. Anh ta nên làm gì tiếp theo?
  • Re-start the process to claim his listing and request a new verification code - Bắt đầu lại quy trình để xác nhận danh sách của anh ấy và yêu cầu mã xác minh mới
  • Edit his listing and enter the verification code when he receives it - Chỉnh sửa danh sách của anh ấy và nhập mã xác minh khi anh ấy nhận được
  • Edit his listing and request a new verification code - Chỉnh sửa danh sách của anh ấy và yêu cầu mã xác minh mới
  • Call Google support so they can edit his business information - Gọi cho bộ phận hỗ trợ của Google để họ có thể chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp của anh ấy.
 

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Top