admin

xF2 Template Modifications Tùy chỉnh thanh cuộn (scroll bar)

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Reputation: 22%
  Thêm code sau vào extra.less
  CSS:
  ::-webkit-scrollbar {
    width: 5px;
  }
  ::-webkit-scrollbar-track {
    background-color: white; // màu nền scroll bar bạn muốn đổi
   
  }
  ::-webkit-scrollbar-thumb {
    background-color: pink; // màu của scroll bar
  }
  ::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
   background-color: purple; // màu của scroll bar khi di chuột vào
  }
   


  Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software


  Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

  Top