admin

Google Ads What is an example of a managed placement for a TrueView in-stream ad?

Các bài viết về Google Ads

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
  sTV7IqN.png

  What is an example of a managed placement for a TrueView in-stream ad?
  A) A website on the Google Display Network (GDN).
  B) All of the listed answers are correct.
  C) A YouTube channel.
  D) YouTube watch page.
  TrueView in-stream ads run on videos served on YouTube or on a collection of sites and apps in the Google Display Network (GDN). These ads may also run on YouTube videos that are embedded on other sites or apps. They can also appear on Android and iOS YouTube apps, m.youtube.com (on iPad and Android), and on connected TVs.
  Quảng cáo TrueView trong luồng chạy trên video được phân phối trên YouTube hoặc trong các video, trò chơi và ứng dụng trên Mạng hiển thị của Google. Các quảng cáo này cũng có thể chạy trên video trên YouTube được nhúng vào các trang web khác. Chúng cũng có thể xuất hiện trên ứng dụng YouTube trên Android và iOS cũng như trên m.youtube.com (trên iPad và Android)

  Tư liệu tham khảo: support.google.com
   


  Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software


  Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

  Top