admin

Google Ads Which Google Ads settings are specified at the account level?

Các bài viết về Google Ads

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
  sTV7IqN.png

  Which Ads settings are specified at the account level? Cài đặt Ads ở cấp tài khoản :

  A) A daily budget and a set of keywords and placements - Ngân sách hàng ngày và tập hợp các từ khóa và vị trí
  B) Network distribution preferences and a set of keywords - Mạng phân phối + từ khóa
  C) A unique email address, a password, and billing information
  D) Location targeting, cost-per-click (CPC) bids, and match types - Nhắm mục tiêu theo vị trí, chi phí mỗi lần nhấp chuột (CPC), và đối sánh từ khóa

  Tìm hiểu thêm về quyền hạn trong cấp tài khoản (Account level):
  support.google.com
   


  Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software


  Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

  Top